Služby

Jednoduché účtovníctvo

 • Spracovanie účtovných dokladov: došlé a vystavené faktúry, pokladňa, bankové výpisy, interné doklady
 • Vedenie peňažného denníka
 • Evidencia došlých a vystavených faktúr
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Evidencia dlhodobého majetku a ostatných kníh súvisiacich s účtovníctvom
 • Evidencia dane z pridanej hodnoty v prípade aj je podnikateľský subjekt platiteľom dane z pridanej hodnoty
 • Vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Ročná účtovná závierka a inventarizácia majetku a záväzkov
 • Zostavenie daňového priznania k dani z príjmov FO
 • Vyhotovenie zostáv o hospodárskom výsledku firmy, neuhradených pohľadávkach a záväzkoch podľa dohody s klientom

Podvojné účtovníctvo

 • Kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej, posúdenie oprávnenosti nákladov
 • Spracovanie prvotných dokladov došlé a vystavené faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo
 • Zúčtovanie ostatných účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • Evidencia dane z pridanej hodnoty podľa platného zákona a vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty v prípade ak podnikateľský subjekt je platiteľom dane
 • Vedenie hlavnej knihy a účtovného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy,
 • Evidencia došlých a vystavených faktúr
 • Evidencia dlhodobého majetku
 • Zhotovenie účtovnej uzávierky, inventarizácia zostatkov účtov hlavnej knihy ku dňu účtovnej uzávierky
 • Vyhotovenie daňového priznaní k dani z príjmov PO a FO
 • Vyhotovenie účtovnej závierky  (výkazy a poznámky k účtovnej závierke)
 • Vyhotovenie zostáv o hospodárskom výsledku, neuhradených pohľadávkach a záväzkoch podľa dohody s klientom

 

V rámci účtovníctva poskytujeme: vedenie účtovníctva v bežnom účtovnom období, kontrolu účtovníctva, ktoré nevedie naša spoločnosť v bežnom účtovnom období poprípade v minulom období, rekonštrukciu účtovníctva, pomoc pri zavádzaní účtovného systému.

Dane, poradenstvo a znalecké úkony

 • Priebežná optimalizácia základu dane s použitím legálnych prostriedkov
 • Daňové riešenie obchodných transakcií a posúdenie podnikateľských zámerov z daňového hľadiska
 • Vyhotovenie daňových priznaní ku všetkým daniam s uvedením termínov splatnosti dane, poprípade preddavkov na daň, variabilných symbolov, čísla účtu a sumy
 • Registrácia daňových subjektov na daňovom úrade
 • Komunikácie so správcom dane na základe splnomocnenia
 • Pri daňovej kontrole príprava podkladov a zastupovanie v daňovom konaní
 • Pomoc pri vystavovaní faktúr
 • Zastupovanie pred úradmi
 • Poradenstvo pri založení spoločnosti
 • Znalecké úkony
 • Po dohode s klientom ďalšie služby

Mzdy a personalistika

 • Pomoc pri vyhotovení zmlúv z pracovnoprávnych vzťahov
 • Evidencia personalistiky – osobné spisy, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na účely zdravotného a sociálneho poistenie pri vzniku a zániku pracovného pomeru
 • Výpočet miezd podľa evidencie dochádzky a následné vyhotovenie a zaslanie výplatných listín, výkazov do poisťovní a prehľadu na daňový úrad
 • Vedenie mzdových listov
 • Vyhotovenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
 • Vyhotovenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • Ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo daňového priznanie k dani z príjmov FO
 • Vyhotovenie zápočtového listu
 • Vyhotovenie a zaslanie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia
 • Vyhotovenie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti
 • Poskytnutie spolupráce pri kontrolách